بیا.......

این چند وقت حرفی از صلح می زنم تا شاید توافقی دیگر کردیم

کل خیابان ولی عصر را قرار است به خاطرت اذین بندی کنم

من شدم

شهردار محله

شدم

کارگر رفتگر محله

شدم مسئول فرهنگی محله

این همه سمت از من بعید نیست

تو که باشی

همه چیز اسان است

وقت دیدار را تعینن کن؟

من خودم مامور ابلاغم

منبع : ............................ |مامرو ابلاغ
برچسب ها : محله